اوقات شرعی
     
   •    
    چارت تشکیلاتی شهرداری های کلانشهرها
    تشکیلات، بهبود روشها و آموزش
    آموزش شهروندی
    سال انتشار : 1390
    مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
    تشکیلات، بهبود روشها و آموزش
    ضوابط ساختار سازمانی شهرداری های ...
    تشکیلات، بهبود روشها و آموزش