اوقات شرعی
     
   •    
    الگوی استقرار بودجه ریزی برمبنای عملکرد ...
    سال انتشار : 1393
    برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد
    برنامه عملیاتی 90-92 شهرداری مشهد
    سال انتشار : 1390
    شهرداری مشهد
    برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد
    برنامه عملیاتی شهرداری مشهد 87-90
    سال انتشار : 1387
    برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد