اوقات شرعی
     
   • قانون شهرداریها و اصلاحات بعدی آن

    قانون شهرداریها و اصلاحات بعدی آن

    مصوب مجلس شورای اسلامی
    تاریخ سند : ۱۳۷۳/۰۷/۲۰
    شماره نامه : -
    قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات مصوب فصل اول - کلیات ماده 1 - علاوه بر شهرها و قصباتی که تا به حال در آن جا شهرداری تأسیس شده است در هر شهر و قصبه که وزارت کشور با توجه به جمعیت -وضع ...
     
    قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات مصوب 
    فصل اول - کلیات
    ماده 1 - علاوه بر شهرها و قصباتی که تا به حال در آن جا شهرداری تأسیس شده است در هر شهر و قصبه که وزارت کشور با توجه به جمعیت -وضع
    اقتصادی و نیازمندی مقتضی بداند و هیأت وزیران نیز تصویب کند شهرداری دایر میگردد.
    ماده 2 - منظور از تشکیل شهرداری تدارکوسایل آسایشو تأمین نیازمندیهای عمومی مربوط به اهالی شهر و قصبه است.
    ماده 3 - شهرداری بنگاهی استملی و دارای شخصیتحقوقی.
    ماده 4 - هر شهرداری انجمنی خواهد داشت که از طرفاهالی مستقیماً و با رای مخفی و با اکثریتنسبی برای مدت چهار سال انتخاب میشود -عده آنها در
    مرکز شهرستانها و قصباتی که عده نفوس آن از ده هزار نفر تجاوز نکند شش نفر و حداکثر تعداد نمایندگان یکشهر از بیستو پنج نفر تجاوزنمیکند مگر
    شهر تهران که سی نفر نماینده خواهد داشت. 
    نمایندگان هر شهر به تناسب جمعیت از سی هزار نفر به بالا به محلات مختلف تقسیم و هر محل نماینده خود را تعیین و برای تشکیل انجمن شهر اعزاممیدارد.
    وزارت کشور تعداد نمایندگان هر شهر را با توجه به جمعیت تعیین و همچنین نقشه محلات شهر را ترسیم و نواحی را اعلام میدارد.
    جهت مشاهده متن کامل قانون فایل پیوست را دانلود نمایید.

     

    پیوست
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: