اوقات شرعی
     
   • 01.1.برنامه ملی آمار کشور

    01.1.برنامه ملی آمار کشور

    مصوب ریاست جمهوری معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی مرکزآمارایران
    تاریخ سند : -
    شماره نامه : -
    از سال 1383 و همزمان با تنظیم لایحه برنامه چهارم توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، رویکرد جدیدی در نگرش به نظا م آماری در میان برنامه ریزان وتصمیم گیران کشور ایجاد شد وبرای اولین ...

    از سال 1383 و همزمان با تنظیم لایحه برنامه چهارم توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، رویکرد جدیدی در نگرش به نظا م آماری در میان برنامه ریزان وتصمیم گیران کشور ایجاد شد وبرای اولین بار نظام آماری نیز ب هطور مستقیم به متن قانون برنامه های توسعه کشور راه یافت. درنتیجه این رویکرد، ماده 56 قانون برنامه، مختص نظام آماری کشورمورد تصویب قرارگرفت که در راستای اجرای آن،تهیه وتدوین اولین برنامه ملی
    1384 ) نیز در دستورکار دولت قرارگرفت.

     دومین برنامه راهبردی نظام آماری پس از ابلاغ - برنامه ملی آمار کشور سند چشم انداز بیست ساله کشور است که براساس بند ب ماده 54 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تهیه شده تا بسترهای لازم برای ارتقای وضعیت نظام آماری کشور در سطوح ملی و بین المللی را فراهم آورد.هم چنین با اجرای کامل ودقیق این برنامه،ضمن رفع مشکلات وموانع گذشته، آمارهای مورد نیاز برنامه ریزان وتصمیم سازان کشور برای تهیه وارزیابی برنام ههای توسعه نیزبا کیفیت مطلوب تولیدخواهدشد.

     

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: