اوقات شرعی
     
   • آئین نامه کمیسیون معاونان برنامه ریزی و توسعه شهرداری های کلانشهرها

    آئین نامه کمیسیون معاونان برنامه ریزی و توسعه شهرداری های کلانشهرها

    تاریخ سند : ۱۳۹۲/۱۰/۱۹
    شماره نامه : -
    فصل اول – کلیات v مبحث اول – اهداف و اصول پایه ماده 1 - با توجه به مجموعه وظایف شهرداری ها در مدیریت شهر و تاثیرگذاری آن بر زندگی روزمره و آینده مردم و همچنین نقش و جایگاه ...

     

     
    فصل اول کلیات
    v     مبحث اول اهداف و اصول پایه
    ماده 1 - با توجه به مجموعه وظایف شهرداری ها در مدیریت شهر و تاثیرگذاری آن بر زندگی روزمره و آینده مردم و همچنین نقش و جایگاه معاونت برنامه ریزی و توسعه به عنوان یک معاونت فرابخشی در شهرداری و حلقه واصل این وظایف با یکدیگر، این آیین نامه قصد دارد تا با ایجاد هم افزایی بیشتر در کمیسیون برنامه ریزی و توسعه شهرداری های کلانشهرها و شهرهای بزرگ کشور، در راستای آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، اهداف ذیل را بیش از پیش محقق سازد :
    1.        استقرار نظام واحد، یکسان و سامان یافته درامور برنامه ریزی شهری.
    2.       فراهمآوردنزمینه مشارکت کلیه نظرات و ظرفیت ها در امور مربوط به شهرداری و اشاعه فرهنگ مشارکت.
    3.       تحقق اهداف مشترک در امور شهری با به کارگیری و بهره مندی از فکر، اندیشه و سرمایه های مختلف.
    ماده 2 - اجرای سیاست های ذیل برای پیشبرد اهداف مطرح شده در ماده (1) به عنوان اصول پایه این آیین نامه در نظر گرفته می شود:
    1.        توجه به منافع مشترک.
    2.       احترام به خرد جمعی.
    3.       تعهد در قبال پیشرفت و توسعه دیگر شهرها.
    4.       استفاده از ظرفیت کارشناسان برای ارتقا بهره وری.

     

     
    v     مبحث دوم تعاریف و مفاهیم
    ماده 3 کلانشهر: به شهرهای با جمعیت بیشتر از یک میلیون نفر اطلاق می گردد که در زمان تصویب این آیین نامه و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران به ترتیب ذیل می باشند:
    تهران، مشهد، اصفهان، کرج، تبریز، شیراز، اهواز، قم.
    تبصره 1 اضافه شدن شهر جدید به لیست کلانشهرها، منوط به ارائه آمار از طرف مرکز آمار ایران و تایید نشست شهرداران کلانشهرهای کشور می باشد
    ماده 4 شهرهای بزرگ: .به شهرهای با جمعیت بیش از 500 هزار نفر تا یک میلیون نفر اطلاق می گردد که در زمان تصویب این آیین نامه و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران به ترتیب ذیل می باشند:
    کرمانشاه، ارومیه، رشت، زاهدان، کرمان، اراک، همدان
    تبصره 1 اضافه شدن شهر جدید به لیست شهرهای بزرگ، منوط به ارائه آمار از طرف مرکز آمار ایران و تایید نشست شهرداران کلانشهرهای کشور می باشد
    ماده 5 معاونت برنامه ریزی و توسعه : واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون و ذیل نظر مستقیم شهردار ایجاد شده و بخشی از وظایف آن انجام طرح های آماری و تحلیل های اطلاعاتی، برنامه ریزی شهری و تهیه و تدوین بودجه شهرداری و نظارت بر حسن اجرای آن و نیز افزایش بهره وری سازمانی از طریق آموزش پرسنل، بهبود روش ها و ایجاد تشکیلاتی کارآ بوده و همچنین توسعه و گسترش شهر و شهرداری الکترونیک را برعهده دارد.
    ماده 6 کمیسیون: در این آیین نامه به معنای واحد ساختاری مشخصی است که مرکب از معاونان برنامه ریزی و توسعه شهرداری های 8 کلانشهر و 7 شهر بزرگ کشور بوده که تعاریف، اعضا، شرح وظایف، زمانبندی جلسات و توضیحات تکمیلی آن، به تفصیل در این آیین نامه شرح داده شده است.
    ماده 7 کمیته: در این آیین نامه به معنای واحد ساختاری مشخصی است که در ذیل کمیسیون تعریف شده و مرکب از مدیران معاونت های برنامه ریزی و توسعه شهرداری های 8 کلانشهر و 7 شهر بزرگ کشور می باشد و تعاریف، اعضا، شرح وظایف، زمانبندی جلسات و توضیحات تکمیلی آن، به تفصیل در این آیین نامه شرح داده شده است.
    ماده 8 - کارگروه: در این آیین نامه به معنای گردهمایی کارشناسان مجرب معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری های کلانشهرها و شهرهای بزرگ کشور می باشد که در ذیل کمیته ها و بنا بر یک موضوع مشخص تشکیل می شوند و پس از اتمام ماموریت و بنا بر تشخیص کمیته مربوطه، منفصل می گردد.
     


     
    فصل دوم - ارکان
    v     مبحث اول - کمیسیون
    تعریف
    ماده 9 - کمیسیون برنامه ریزی و توسعه به منظور ایجاد همکاری و همگرایی حداکثری در معاونت های برنامه ریزی و توسعه مطابق با وظایف و اختیارات تعریف شده هر معاونت و در جهت امر برنامه ریزی شهری در مسیر توسعه پایدار و تحقق اهداف مدیریت شهری منطبق با راهبردهای نظام جمهوری اسلامی ایران و قوانین مصوب فرادست تشکیل شده است.
    اعضا
    ماده 10 - اعضای کمیسیون به شرح ذیل تعریف می شوند:
    1.        اعضای اصلی : معاونان برنامه ریزی و توسعه شهرداری های کلانشهرهای کشور.
    2.       میهمانان ثابت : معاونان برنامه ریزی و توسعه شهرداری های شهرهای بزرگ کشور و افراد حقوقی که دارای نقش های تاثیرگذار بر تصمیمات کمیسیون بوده و بنا به دعوت دبیر، در جلسات حضور خواهند داشت.
    تبصره 1 -سایر میهمانان بنا به ضرورت موضوع و با دعوت دبیر کمیسیون در جلسه حاضر می شوند.
    ماده 11 - جلسات کمیسیون با حضور حداقل سه چهارم اعضاء اصلی، رسمیت می یابد.
    ماده 12 - دبیرکمیسیون، از میان اعضای اصلی و با رای موافق دو سوم اعضای اصلی حاضر، و به مدت 2 سال انتخاب می گردد.
    تبصره 1 دبیرخانه کمیسیون می بایست حداکثر یک هفته بعد از انتخابات، دبیر جدید کمیسیون را به دبیرخانه نشست شهرداران کلانشهرهای کشور  معرفی کرده و جهت دریافت حکم برای دبیر جدید از دبیرخانه نشست شهرداران اقدام نماید.
    ماده 13 - تصویب تصمیمات کمیسیون، با اکثریت مطلق آرای اعضای اصلی حاضر در جلسه میسر خواهد بود و پس از ابلاغ دبیر کمیسیون لازم الاجرا می گردد.
    ماده 14 هر یک از اعضای کمیسیون می بایست، یکی از مدیران خود را به عنوان نماینده ثابت و به منظور انجام هماهنگی های لازم و پیگیری تصمیمات و مصوبات کمیسیون معرفی نماید.
    تبصره 1 - این نماینده موظف است یکی از کارشناسان خود را به صورت ثابت - و در صورت امکان تمام وقت - ، جهت پیگیری امور مکاتبات دبیرخانه کمیسیون، در آن شهر منصوب نماید.
    وظایف
    ماده 15 - به منظور تحقق اهداف و با تکیه بر اصول پایه مندرج در ماده (1) و (2) این آیین نامه تلاش حداکثری اعضا در راستای اقدامات ذیل انجام می پذیرد :
    1.        تبادل نظر و انتقال تجارب مدیریتی.
    2.       همفکری، مشارکت و هماهنگی معاونان در خصوص مسایل عمومی مدیریت شهری و حوزه برنامه ریزی.
    3.       شناخت نارسایی ها و مشکلات اجرایی و قانونی در روند فعالیت شهرداری ها و ارایه راهکارهای بهبود و حل آن.
    4.       تصویب طرح ها، دستورالعمل ها، آیین نامه ها و سایر مسایل مرتبط و انعکاس آن به مدیران ذیربط.
    5.       بررسی و ارائه نظر پیرامون طرح ها و لوایح مرتبط با مدیریت شهری در مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران.
    6.       هدایت و راهبری کمیته های تخصصی و تصویب مصوبات کمیته ها.
    7.       بررسی و پیگیری مصوبات نشست های شهرداران در چهارچوب وظایف مرتبط.
    8.      انعقاد تفاهم نامه های فی مابین در جهت پیشبرد اهداف مشترک.
    9.       تصویب پروژه های مشترک مرتبط با حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه.
    تبصره 1 -میزان اعتبار لازم برای انجام پروژه های مشترک میان شهرهای عضو پروژه تعریف شده، تقسیم می گردد، که این توزیع برمبنای نسبتی از جمعیت شهری تعریف شده است.
    تبصره 2 -این اعتبار از طریق انعقاد قراردادهای فازبندی شده میان شهرها تقسیم شده و هر شهر مسئول تامین اعتبار فاز مربوطه خواهد بود.
    زمانبندی
    ماده 16 - جلسات کمیسیون در چهار قالب زیر می تواند برگزار گردد :
    1.        "همایش معاونان و مدیران برنامه ریزی و توسعه شهرداری های کلانشهرها" متشکل از جلسات کمیسیون و کلیه کمیته های تخصصی.
    2.       جلسات کمیسیون با یک یا چند کمیته تخصصی برحسب موضوع و نیاز.
    3.       جلسات کمیسیون به صورت مستقل.
    4.       جلسات کمیسیون با حوزه های تاثیرگذار خارج از شهرداری.
    تبصره 1 - جلسات فوق العاده بنا به پیشنهاد اعضا و تایید دبیر کمیسیون تشکیل می شود.
    تبصره 2 -زمان برگزاری همایش، اردیبهشت و آبان ماه هر سال خواهد بود.
    تبصره 3 دستورالعمل های اجرایی این جلسات توسط دبیرخانه کمیسیون تدوین و ابلاغ می گردد.
    کمیسیون مشترک
    ماده 17 - در موادی که موضوعات مطرح شده در کمیسیون برنامه ریزی و توسعه، مشترک با وظایف سایر کمیسیون ها باشد، کمیسیون برنامه ریزی به جهت دستیابی به نتیجه مناسب، پیشنهاد برگزاری کمیسیون مشترک را به دبیرخانه نشست شهرداران کلانشهرهای کشور ارائه می دهد.
    تبصره 1 -در صورت تشکیل کمیسیون های مشترک، دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، نمایندگان کمیسیون را در موضوع مربوطه برای حضور در جلسات معرفی می نمایند.
    تبصره 2 - این نمایندگان موظفند تا نتایج این جلسات را به صورت مکتوب به دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی و توسعه ارائه نمایند.


    ·          
    v     مبحث دوم کمیته های تخصصی
    تعریف
    ماده 18 کمیته های تخصصی برای رسیدگی، پژوهش، اقدام یا تهیه گزارش در موارد کاری تعیین شده و در حیطه تخصصی، با حضور بالاترین پست مدیریتی قبل از معاون - مطابق با چارت تشکیلاتی هر شهر - تشکیل می شود.
    ماده 19 کمیته های تخصصی می‌توانند حسب مورد و نیاز، نسبت به تشکیل کارگروه های موضوعی اقدام کنند.
    ماده 20 - عناوین کمیته های تخصصی کمیسیون برنامه ریزی و توسعه - به ترتیب حروف الفبا - عبارتند از :
    1.        کمیته آمار و تحلیل اطلاعات
    2.       کمیته برنامه ریزی، بودجه و ارزیابی عملکرد
    3.       کمیته توسعه و پژوهش
    4.       کمیته تشکیلات، بهبود روش ها و آموزش
    5.       کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات
    ماده 21 - مصوبات کمیته های تخصصی، پس از تصویب کمیسیون در کلیه کلانشهرها لازم الاجرا می باشد.
    ماده 22 – کلیه مکاتبات کمیته های تخصصی با اعضای همان کمیته و یا سایر کمیته های کمیسیون از طریق دبیر کمیته انجام می گیرد.
    تبصره 1 – مکاتبات کمیته های تخصصی با سایر کمیسیون ها، دبیرخانه نشست شهرداران کلانشهرها و سایر دستگاه های اجرایی مندرج در ماده (5) "قانون مدیریت خدمات کشوری" می بایست از طریق دبیرخانه کمیسیون انجام شود.
    اعضا
    ماده 23 - اعضای کمیته های تخصصی به شرح ذیل تعریف می شوند:
    1.        اعضای اصلی : مدیران معاونت های برنامه ریزی و توسعه شهرداری های کلانشهرهای کشور.
    2.       میهمانان: مدیران معاونت های برنامه ریزی و توسعه شهرداری های شهرهای بزرگ و افراد حقوقی که دارای نقش های تاثیرگذار بر تصمیمات کمیته بوده و بنا به دعوت دبیر در جلسات حضور خواهند داشت.
    ماده 24  جلسات کمیته ها با حضور حداقل سه چهارم اعضای اصلی رسمیت می یابد.
    ماده 25  انتخاب دبیران کمیته های تخصصی به صورت ادواری بوده و میزبان "همایش" – مندرج در بند 1 ماده (16) -در تمام کمیته ها به عنوان دبیر کمیته تخصصی معرفی می گردد .
    تبصره 1 - دبارت کمیته ها هر 6 ماه یکبار به میزبان همایش دوره آتی محول خواهد گردید.
    تبصره 2 - دبیر موظف است از ابتدا تا انتهای دوره، کلیه امورات آن کمیته را انجام دهد.
    تبصره 3 - در انتهای هر دوره دبیر موظف است مطابق فرمت تعیین شده از سوی دبیرخانه کمیسیون، گزارش دوره مذکور را به دبیر جدید ارائه نماید.


     
    ماده 26  هرمصوبه در کمیته های تخصصی دارای یک "مسئول اقدام" بوده که این عنوان باتوجه به موارد زیر اطلاق می گردد:
    1.        اعلام آمادگی یکی از اعضای جلسه.
    2.       پیشرو بودن شهر مورد نظر در موضوع، و یا دارا بودن تجربیات مشابه.
    3.       تصویب اعضای حاضر.
    تبصره 1 - مسئول اقدام موظف است مصوبه مربوط به کمیته را که به تایید کمیسیون نیز رسیده، مستمرا تا حصول نتیجه پیگیری نموده و گزارش را در زمان مقرر به دبیر کمیته ارائه نماید.
    تبصره 2 - مسئول اقدام موظف است در صورت نیاز و تصویب کمیته، کارگروه موضوعی مورد نظر را تشکیل داده و ضمن اداره جلسات کارگروه، نتایج را به کمیته مربوطه ارائه نماید.
    وظایف
    ماده 27 - به منظور تحقق اهداف و با تکیه بر اصول پایه مندرج در ماده (1) و (2) این آیین نامه تلاش حداکثری اعضا در راستای اقدامات ذیل انجام می پذیرد:
    1.        تبادل نظر و انتقال تجارب مدیریتی در حوزه های تخصصی.
    2.       شناخت نارسایی ها و مشکلات اجرایی و قانونی در روند فعالیت تخصصی شهرداری ها و ارایه راهکارهای بهبود.
    3.       همفکری، مشارکت و هماهنگی مدیران در خصوص ساماندهی مسایل تخصصی مدیریت شهری و بهبود خدمات کمی و کیفی شهرداری.
    4.       تشکیل، هدایت و راهبری کارگروه های موضوعی.
    5.       پیگیری انجام مصوبات کمیسیون.
    6.       تعریف پروژه های مشترک.
    زمانبندی
    ماده 28 -  جلسات کمیته های تخصصی در چهار قالب زیر می تواند برگزار گردد:
    1.        "همایش معاونان و مدیران برنامه ریزی و توسعه شهرداری های کلانشهرها" متشکل از جلسات کمیسیون و کلیه کمیته های تخصصی.
    2.       جلسات کمیته با کمیسیون برحسب موضوع و نیاز.
    3.       جلسات کمیته به صورت مستقل.
    4.       جلسات کمیته تخصصی با کارگروه های موضوعی پیرامون یک موضوع خاص.
    تبصره 1 - زمان پیشنهادی، محل و موضوع جلسات، بنا به پیشنهاد اعضا و توسط دبیر کمیته به دبیرخانه کمیسیون ارائه شده و پس از تایید برگزار می گردد.

     

     
    کمیته مشترک
    ماده 29 - در مواردی که موضوعات بیش از یک کمیته را شامل می گردد، نمایندگانی از کمیته های مربوط به موضوع "کمیته مشترک" را تشکیل می دهند.
    ماده 30 -  کمیته های مشترک می تواند به دو صورت زیر تشکیل گردد:
    1.        درون بخشی : کلیه موضوعات در حیطه وظایف و فعالیت های یک کمیسیون تخصصی می باشد.
    2.       بین بخشی : موضوعات مورد بحث در یک یا چند کمیسیون تعریف شده است.
    تبصره 1 – تشکیل کمیته های مشترک، به پیشنهاد یکی از دبیران کمیته ها و پس از هماهنگی و تایید دبیرخانه کمیسیون قابل برگزاری خواهد بود.
    v     مبحث سوم کارگروه های موضوعی
    تعریف
    ماده 31 کارگروه های موضوعی در سطوح کارشناسی و بنا بر یک موضوع مشخص و معلوم تشکیل شده و با سامان و اتمام آن موضوع، کارگروه بنا به تشخیص کمیته مربوطه نیز منحل می گردد.
    ماده 32 - موضوعاتی قابلیت تشکیل کارگروه موضوعی را داشته که در جلسه کمیته تخصصی به تصویب رسیده و مورد تایید دبیرخانه کمیسیون واقع گردد.
    تبصره 1 دستورالعمل های اجرایی تشکیل این کارگروه ها و فرآیند گردش کار در آنها، توسط دبیرخانه کمیسیون تدوین و ابلاغ می گردد.
    ماده 33 کلیه مکاتبات کارگروه های موضوعی از طریق "مسئول اقدام" و به دبیر کمیته مربوطه انجام می گردد.
    اعضا
    ماده 34 - اعضای کارگروه های موضوعی به شرح ذیل تعریف می شوند:
    1.        مسئول اقدام (نماینده کمیته تخصصی)
    2.       کارشناسان خبره
    3.       عضو هیئت علمی دانشگاه ( در صورت صلاحدید)
    4.       نماینده کلانشهر بین المللی توانمند در موضوع جلسه (در صورت صلاحدید)
    تبصره 1 - شایسته است تا شرکت کنندگان در این کارگروه ها، بالاترین سمت کارشناسی رسیدگی به آن موضوع، در حوزه تخصصی شهر متبوع خود را دارا باشند.
    وظایف
    ماده 35 - به منظور تحقق اهداف و با تکیه بر اصول پایه مندرج در ماده (1) و (2) این آیین نامه تلاش حداکثری اعضا در راستای اقدامات ذیل انجام می پذیرد :
    1.        برگزاری جلسات در سطح کارشناسان متخصص و مجرب.
    2.       بررسی واقع بینانه موضوعات و دستیابی به رهیافت های کاربردی.
    3.       بهره گیری بیشتر از تجربیات سایر کلانشهرهای دنیا با حضور کارشناسان در مجامع علمی و بین المللی.
    زمانبندی
    ماده 36 - زمان، محل و موضوع پیشنهادی جلسات کارگروه های موضوعی توسط "مسئول اقدام مصوبه ی" مورد نظر تعیین شده و جهت هماهنگی های لازم توسط دبیر کمیته به دبیرخانه کمیسیون ارائه می گردد.
    تبصره 1 - مسئولیت تشکیل کارگروه های موضوعی برعهده شهر یا شهرهایی است که مسئولیت اقدام را در کمیته به عهده گرفته است.
    کارگروه مشترک
    ماده 37 - در مواردی که موضوعات بیش از یک کارگروه را شامل می گردد، نمایندگانی از کارگروه های مربوط به موضوع، "کارگروه مشترک" را تشکیل می دهند.
    ماده 38 - کارگروه های موضوعی مشترک می تواند به دو صورت زیر تشکیل گردد:
    1.        درون بخشی : کلیه موضوعات در حیطه وظایف و فعالیت های یک کمیته تخصصی می باشد.
    2.       بین بخشی : موضوعات مورد بحث در یک یا چند کمیته تعریف شده است.


     
    v     مبحث چهارم - دبیرخانه کمیسیون
    تعریف
    ماده 39 - کمیسیون برنامه ریزی و توسعه، دارایدبیرخانه ای خواهد بود که محل استقرار آن، نحوه تعیین مدیر و ساختار تشکیلاتی آن توسط دبیر کمیسیون مشخص می شود.
    وظایف
    ماده 40 - وظایف دبیرخانه کمیسیون به شرح ذیل می باشد :
    1.        تهیه و تدوین رویه‏ها و روش های مناسب برای طرح و بررسی موضوعات در کمیسیون و کمیته های تخصصی.
    2.       تنظیم برنامه و تقویم سالانه برگزاری همایش ها و جلسات کمیسیون و کمیته های تخصصی و ارائه آن به دبیرخانه نشست شهرداران کلانشهرهای کشور.
    3.       هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای برگزاری همایش ها ، جلسات کمیسیون، کمیته های تخصصی و کارگروه های موضوعی با همکاری شهرداری های ذیربط.
    4.       ارسال صورتجلسات و پیگیری مصوبات.
    5.       تهیه و تنظیم سیستم‏ها، روش ها و رویه‏های مناسب، برای نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیسیون و کمیته های تخصصی.
    6.       تهیه و تنظیم گزارش های ادواری از فعالیت های کمیسیون، کمیته های تخصصی و دبیرخانه و ارائه به دبیر کمیسیون، دبیرخانه نشست شهرداران کلانشهرهای کشور و سایر مراجع ذیربط.
    7.       هماهنگی و پیگیری مشارکت شهرداری های کلانشهر در همایش ها و سمینارهای علمی و کارشناسی مرتبط با وظایف معاونت برنامه ریزی و توسعه.
    8.      دریافت نظرات، پیشنهادات و مسائل کلانشهرها در حوزه برنامه ریزی و انعکاس آن به دبیر کمیسیون و کمیته های تخصصی.
    9.       دریافت طرح ها و پیشنهادات دستگاه های اجرایی و مراکز علمی و انعکاس آن به دبیر کمیسیون و کمیته های تخصصی.
    10.      تعیین نمایندگان کمیسیون برنامه ریزی و توسعه (اعم از اعضای اصلی کمیسیون، کمیته های تخصصی و کارگروه های موضوعی) جهت شرکت در جلسات عمومی و تخصصی.
    11.      ایجاد هماهنگی لازم به منظور تنظیم صحیح روابط و مناسبات کمیسیون برنامه ریزی و توسعه با سایر کمیسیون‏های شورای شهرداران کلانشهرها، دستگاه های اجرایی و سایر مراجع ذیربط و جلب مشارکت آنها در حسن اجراء تصمیمات کمیسیون برنامه ریزی و توسعه با هماهنگی دبیرخانه نشست شهرداران کلانشهرها.
    12.     انجام ارزیابی های دوره ای و تقدیر از برترین ها به صورت سالیانه.
    13.    حفظ و نگهداری از کلیه سوابق، مطالعات و بررسی های کمیسیون، کمیته های تخصصی و کارگروه های موضوعی.
    14.    ارتباط مستمر با دبیرخانه نشست شهرداران کلانشهرهای کشور.
    15.    به اشتراک گذاری اطلاعات، مستندات و اسناد از طریق وب سایت کلانشهرهای کشور.
    16.     هماهنگی و پیگیری سایر موضوعات ارجاع شده به دبیرخانه کمیسیون از طرف توسط دبیر کمیسیون.
    17.    اعلام تودیع و معارفه معاونان و مدیران حوزه برنامه ریزی کلانشهرها و شهرهای بزرگ.
    تبصره 1 - به منظور اجرای بند 17 ماده (29)، کلیه کلانشهرها و شهرهای بزرگ می بایست هرگونه تغییر در معاونان و مدیران را حداکثر بعد از یک هفته به اطلاع دبیرخانه کمیسیون برسانند.
    ماده 41 کلیه مکاتبات و ارتباطات کمیسیون با دبیرخانه نشست شهرداران کلانشهرهای کشور و سایر مجموعه های مرتبط از طریق دبیرخانه کمیسیون انجام پذیرد.
     
    ماده 42 - این آیین نامه در 42ماده و 24تبصره در تاریخ 19/10/1392 به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
     
     
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: