اوقات شرعی
     
   •    
    مصوب ریاست جمهوری معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی مرکزآمارایران
    از سال 1383 و همزمان با تنظیم لایحه برنامه چهارم توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، رویکرد جدیدی در نگرش به نظا م آماری در میان برنامه ریزان وتصمیم گیران کشور ایجاد شد وبرای اولین ...
    فصل اول – کلیات v مبحث اول – اهداف و اصول پایه ماده 1 - با توجه به مجموعه وظایف شهرداری ها در مدیریت شهر و تاثیرگذاری آن بر زندگی روزمره و آینده مردم و همچنین نقش و جایگاه ...
    مصوب مجلس شورای اسلامی۱۳۷۳/۰۷/۲۰
    قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات مصوب فصل اول - کلیات ماده 1 - علاوه بر شهرها و قصباتی که تا به حال در آن جا شهرداری تأسیس شده است در هر شهر و قصبه که وزارت کشور با توجه به جمعیت -وضع ...
    مصوب مجلس شوراری اسلامی
    قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب شد و ...