اوقات شرعی
 • دوشنبه،27 اردیبهشت 1400
 • ورود
     
   •    
    مصوب مجلس شورای اسلامی۱۳۷۳/۰۷/۲۰
    قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات مصوب فصل اول - کلیات ماده 1 - علاوه بر شهرها و قصباتی که تا به حال در آن جا شهرداری تأسیس شده است در هر شهر و قصبه که وزارت کشور با توجه به جمعیت -وضع ...
    مصوب مجلس شوراری اسلامی
    قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب شد و ...