اوقات شرعی
     
   • شرح وظایف

     

    وظایف مشخص شده در آیین نامه کمیسیون برنامه ریزی و توسعه شهرداریهای کلان شهرهای کشور

    ماده 12- دبیر کمیسیون، از میان اعضای اصلی و با رای موافق دو سوم اعضای اصلی حاضر و به مدت 2 سال انتخاب می گردد.

    تبصره 1- دبیرخانه کمیسیون می بایست حداکثر یک هفته بعد از انتخابات، دبیر جدید کمیسیون را به دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرهای کشور معرفی کرده و جهت دریافت حکم برای دبیر جدید از دبیرخانه نشست شهرداران اقدام نماید.

    ماده 14- هر یک از اعضای کمیسیون می بایست یکی از مدیران خود را به عنوان نماینده ثابت و به منظور انجام هماهنگی های لازم و پیگیری تصمیمات و مصوبات کمیسیون معرفی نماید.

    تبصره 1- این نماینده موظف است یکی از کارشناسان خود را به صورت ثابت و در صورت امکان تمام وقت، جهت پیگیری امور مکاتبات دبیرخانه کمیسیون در آن شهر منصوب نماید.

    ماده 16- جلسات کمیسیون در چهار قالب زیر می تواند برگزار گردد :

    1- همایش معاونان و مدیران برنامه ریزی و توسعه شهرداریهای کلان شهرها متشکل از جلسات کمیسیون و کلیه کمیته های تخصصی

    2- جلسات کمیسیون با یک یا چند کمیته تخصصی بر حسب موضوع و نیاز

    3- جلسات کمیسیون به صورت مستقل

    4- جلسات کمیسیون با حوزه های تاثیرگذار خارج از شهرداری

    تبصره 1- جلسات فوق العاده بنا به پیشنهاد اعضا و تایید دبیر کمیسیون تشکیل می شود.

    تبصره 2- زمان برگزاری همایش، اردیبهشت و آبان ماه هر سال خواهد بود.

    تبصره 3- دستورالعمل های اجرایی این جلسات توسط دبیرخانه کمیسیون تدوین و ابلاغ می گردد.

    ماده 17- در مواردی که موضوعات مطرح شده در کمیسیون برنامه ریزی و توسعه، مشترک با وظایف سایر کمیسیون ها باشد، کمیسیون برنامه ریزی به جهت دستیابی به نتیجه مناسب، پیشنهاد برگزاری کمیسیون مشترک را به دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرهای کشور ارایه می دهد.

    تبصره 1- در صورت تشکیل کمیسیون های مشترک، دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، نمایندگان کمیسیون را در موضوع مربوطه برای حضور در جلسات معرفی می نمایند.

    تبصره 2- این نمایندگان موظفند تا نتایج این جلسات را به صورت مکتوب به دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی و توسعه ارایه نمایند.

    ماده 21- مصوبات کمیته های تخصصی، پس از تصویب کمیسیون در کلیه کلان شهرها لازم الاجرا می باشد.

    ماده 22- کلیه مکاتبات کمیته های تخصصی با اعضای همان کمیته و یا سایر کمیته های کمیسیون از طریق دبیر کمیته انجام می گیرد.

    تبصره 1- مکاتبات کمیته های تخصصی با سایر کمیسیون ها، دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرها و سایر دستگاههای اجرایی مندرج در ماده (5) "قانون مدیریت خدمات کشوری" می بایست از طریق دبیرخانه کمیسیون انجام شود.

    ماده 28- جلسات کمیته های تخصصی در چهار قالب زیر می تواند برگزار گردد :

    1- "همایش معاونان و مدیران برنامه ریزی و توسعه شهرداری های کلان شهرها" متشکل از جلسات کمیسیون و کلیه کمیته های تخصصی

    2- جلسات کمیته با کمیسیون بر حسب موضوع و نیاز

    3- جلسات کمیته به صورت مستقل

    4- جلسات کمیته تخصصی با کارگروه های موضوعی پیرامون یک موضوع خاص

    تبصره 1- زمان پیشنهادی، محل و موضوع جلسات، بنا به پیشنهاد اعضا و توسط دبیر کمیته به دبیرخانه کمیسیون ارایه شده و پس از تایید برگزار می گردد.

    ماده 32- موضوعاتی قابلیت تشکیل کارگروه موضوعی را داشته که در جلسه کمیته تخصصی به تصویب رسیده و مورد تایید دبیرخانه کمیسیون واقع گردد.

    تبصره 1- دستورالعمل های اجرایی تشکیل این کارگروه ها و فرآیند گردش کار در آنها، توسط دبیرخانه کمیسیون تدوین و ابلاغ می گردد.

    ماده 36- زمان، محل و موضوع پیشنهادی جلسات کارگروه های موضوعی توسط "مسئول اقدام مصوبه ی" مورد نظر تعیین شده و جهت هماهنگی های لازم توسط دبیر کمیته به دبیرخانه کمیسیون ارایه می گردد.

    تبصره 1- مسئولیت تشکیل کارگروه های موضوعی بر عهده شهر یا شهرهایی است که مسئولیت اقدام را در کمیته به عهده گرفته است.

     

     

    وظایف مشخص شده در دستورالعمل اجرایی آیین نامه کمیسیون

    2-  زمان برگزاری هر گردهم آیی در اردیبهشت و آبان ماه هر سال برگزار می گردد.

    1-2- برحسب لزوم و با تایید دبیرخانه کمیسیون این زمان می تواند تغییر یابد.

    5- مدیر دبیرخانه کمیسیون موظف است زمان و مکان دقیق گردهم آیی را به "مدیر دبیرخانه نشست شهرداران" جهت درج در جدول زمانبندی اعلام نماید.

    6- معاون شهر میزبان می بایست تاریخ دقیق برگزاری، جدول معرفی ارکان گردهم آیی و جدول کلی زمانبندی برنامه های گردهم آیی به مدیر دبیرخانه کمیسیون ارسال نماید.

    7- مدیر دبیرخانه کمیسیون می بایست نامه معرفی شهر میزبان، تاریخ دقیق برگزاری، جدول معرفی ارکان گردهم آیی و جدول کلی زمانبندی برنامه های گردهم آیی به همراه پیش نویس لیست شرکت کنندگان را به کلیه معاونان کلان شهرها ارسال کرده و رونوشت آن را به دبیر نشست شهرداران کلان شهرهای کشور، شهردار و معاون برنامه ریزی شهر میزبان، مدیر دبیرخانه نشست شهرداران، جهت استحضار ارسال نماید.

    9- شورای اجرایی گردهم آیی می بایست پیش از برگزاری گردهم آیی و جهت هماهنگی بیشتر، حداقل دو جلسه با حضور مدیر دبیرخانه کمیسیون برگزار نماید.

    15- به منظور هم افزایی توان رسانه ای معاونت ها با هدف پشتیبانی و انعکاس تصمیمات گردهم آیی، لازم است کمیته ای با حضور مدیران و مسئولان روابط عمومی معاونت های برنامه ریزی کلان شهرهای عضو و نماینده دبیرخانه کمیسیون، تحت عنوان کمیته اطلاع رسانی، حداکثر 10 روز پیش از برگزاری گردهم آیی در شهر میزبان برگزار گردد.

    16- تصمیمات کمیته اطلاع رسانی از طرف مدیر دبیرخانه کمیسیون به معاونان برنامه ریزی کلان شهرها ابلاغ می گردد.

    20- "موضوعات اصلی" بر اساس نتایج "فرم سه وجهی شبکه مسایل" معاونت های برنامه ریزی شهرداری های عضو و همچنین میزان تحقق مصوبات پیشین و توسط دبیرخانه کمیسیون پیشنهاد می گردد که می بایست جهت اعلام و اظهار نظر به دبیران کمیته های تخصصی فعلی و دبیران آتی ارسال گردد.

    22- دستور جلسه نهایی کمیسیون و کمیته های تخصصی با ترکیب و تعریف مفاد فوق الذکر توسط دبیرخانه کمیسیون تهیه و در قالب نامه توسط دبیر کمیسیون حداکثر 15 روز قبل از برگزاری گردهم آیی ابلاغ می گردد.

    24- فرآیند دریافت و تهیه لیست شرکت کنندگان در گردهم آیی می بایست به شرح و ترتیب ذیل انجام شود :

    1-24- پیگیری شهر میزان برای دریافت فرم اعلام حضور شرکت کنندگان

    2-24- دریافت و جمعبندی لیست شرکت کنندگان در گردهم آیی توسط شهر میزبان

    3-24- ارسال لیست شرکت کنندگان به دبیرخانه کمیسیون جهت تایید اسامی معرفی شده

    4-24- ارسال لیست اعضای نهایی توسط دبیر کمیسیون به شهر میزبان

    27- کلان شهرهایی که به به استناد مصوبات پیشین، مسئول تشکیل کارگروه موضوعی بوده اند و موضوع آنها در دستور کار گردهم آیی پیشرو قرار گرفته، می تواند به اتفاق کارشناس محوری مربوطه در کمیته تخصصی شرکت نمایند.

    28- در آغاز گردهم آیی لازم است که معاون برنامه ریزی شهر میزبان قبلی، دبیر کمیسیون، مدیر دبیرخانه کمیسیون و دبیران کمیته های تخصصی دوره پیش، به ارایه گزارش مختصر از نتایج مصوبات و اقدامات بپردازند و در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از رییس گردهم آیی قبلی و دبیران قبلی، رییس و دبیران گردهم آیی جدید معارفه شوند.

    34- شورای مرکزی کمیسیون برنامه ریزی و توسعه متشکل از افراد ذیل می باشد :

    1-34- معاون برنامه ریزی شهر میزبان (رییس دوره ای و رییس جلسه)

    2-34- دبیر کمیسیون

    3-34- مدیر دبیرخانه کمیسیون

    4-34- مدیر اجرایی گردهم آیی (دبیر جلسه)

    5-34- دبیران کمیته های تخصصی

    41- مصوبات گردهم آیی می بایست 15 روز بعد از مراسم اختتامیه و رعایت مراحل زیر توسط دبیر کمیسیون ابلاغ شود :

    1-41- ارسال پیش نویس قرائت شده توسط رییس دوره ای گردهم آیی به دبیر کمیسیون و دبیرخانه کمیسیون

    2-41- دریافت نظرات نهایی دبیرخانه نشست شهرداران پیرامون مصوبات توسط دبیرخانه کمیسیون

    3-41- دریافت نظرات نهایی ارگان ها و مجموعه های مرتبط با مصوبات توسط دبیرخانه کمیسیون

    4-41- تنظیم کلیه مصوبات کمیسیون و کمیته های تخصصی در فرمت و با ادبیات مشترک توسط دبیرخانه کمیسیون

    5-41- جمعبندی نهایی مصوبات با رییس دوره ای گردهم آیی و دبیران کمیته های تخصصی

    4-41- ابلاغ مصوبات توسط دبیر کمیسیون

    69- با توجه به مقررات داخلی دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرها، کلیه مکاتبات با سایر نهادهای خارج از شهرداری ها در موضوعات و تصمیمات مرتبط با نشست شهرداران و کمیسیون های ذیل آن، می بایست از طریق دبیرخانه نشست شهرداران و دبیرخانه های کمیسیون ها انجام شود.

     

     

     

    تعداد بازدید :140
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: