اوقات شرعی
     
   • شهرداری ارومیه
    شهرداری ارومیه
    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری ارومیه
    علی اکبر مقیمی
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

     

    علی اکبر مقیمی

    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

    ارومیه

    33438251

    33470316

    فکس

    33456114

    33443540

    044