اوقات شرعی
     
   • وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از منظر آمار و ارقام در یک نگاه -
    وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از منظر آمار و ارقام در یک نگاه -
    کلمات کلیدی : وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از منظر آمار و ارقام در یک نگاه
    وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از منظر آمار و ارقام در یک نگاه

    سال انتشار :1393
    زبان :فارسی
    چکیده
    داشتن و پردازش آمار و ارقام کلان و بروز یکی از اجزای لازم برای برنامهریزی راهبردی « است. این مستند با هدف ارائه آمار کلی از وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ارزیابی جامعه اطلاعاتی تهیهشده است. همچنین تلاش شده است وضعیت توسعه فاوا به تفکیک استان های کشور را با مدل شکاف دیجیتال نمایش داده شود . ». امید است این اطلاعات بتواند زمینهساز نیل کشور به اهداف توسعه پایدار باشد نصرالله جهانگرد معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران ، رئیس کمیته جامعه اطلاعاتی ایران