اوقات شرعی
     
   • نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور -
    نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور -
    کلمات کلیدی : نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
    نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور

    سال انتشار :1392
    زبان :فارسی
    چکیده
    بر اساس تبصره 3 ماده 64 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند برای ارزیابی شاخصها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقه ای و بین المللی، نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه، تدوین نماید. براساس این بند و با عنایت به مصوبه هیئت محترم وزیران، کلیه دستگاه های اجرایی و مؤسسات غیردولتی موظف به ارائه اطلاعات و آمار مورد نیاز و مرتبط، به این وزارت خانه در مقاطع تعیین شده هستند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در طی سالهای گذشته، ارکان نظام پایش شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را به میزان بسیار خوبی شکل داده است و هماکنون، با توجه به الزامات قانونی در این مقطع از برنامه، لازم است تا با بهرهگیری از تجارب گذشته و همچنین تجارب بینالمللی، نظام پایش شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تدوین گردد. نظام پایش شاخصهای فناوری اطلاعات وارتباطات در کشور، شامل مدل مفهومی تدوین شاخصها، مجموعه کلیدی شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، روش سنجش، ارزیابی و تحلیل شاخصهای فناوری اطلاعات در کشور، مشخص شدن نهاد متولی تامین زیرساختهای فنی، آموزشی و پژوهشی و سازوکارهای لازم به منظور تعامل با نهادهای بینالمللی است.