اوقات شرعی
     
   • نظام جامع فناوری اطلاعات کشور -
    نظام جامع فناوری اطلاعات کشور -
    کلمات کلیدی : نظام جامع فناوری اطلاعات کشور
    نظام جامع فناوری اطلاعات کشور

    سال انتشار :1386
    زبان :فارسی
    چکیده
    زندگی بشر از عصر تولید انبوه به عصر ارتباطات و اطلاعات ارتقاء یافته و حرکت تکاملی کشورهای جهان به سوی جوامع اطلاعاتی و دانش بنیان، کلیه فرایندها و فعالیت های اقتصادی، فرهنگی، صنعتی، سیاسی و روابط اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. چارچوب ساختاری تشکیل دهنده این عصر را تولید، پردازش، انتقال و مدیریت اطلاعات و ارتباطات به منظور ایجاد پایگاه های دانش و معرفت فردی، گروهی، سازمانی و کشور تشکیل می دهد و لذا فناوری اطلاعات را که شامل فناوری های بکارگرفته شده در فرایند مذکور م ی باشد برای جوامع بشری به عنوان عامل حیاتی و تعیین کننده مطرح ساخته است.