اوقات شرعی
     
   • صنعت نرم افزار و کشورهای درحال توسعه -
    صنعت نرم افزار و کشورهای درحال توسعه -
    کلمات کلیدی : صنعت نرم افزار و کشورهای درحال توسعه
    صنعت نرم افزار و کشورهای درحال توسعه

    سال انتشار :1392
    مؤلف :مهندس علی حکیم جوادی
    زبان :فارسی
    چکیده
    اندازه گیری وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای مختلف جهان یکی از مهمترین فعالیتهای اتحادیه بین المللی مخابرات است. تا کنون نهادهای بین المللی مرتبط، شاخصهای مختلفی برای ارزیابی وضعیت توسعه فناوری اطلاعات تدوین نموده اند. کشورها تلاش میکنند تا با اجرای برنامه های کلان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با در نظر گرفتن آن شاخص ها نسبت به ارتقاء وضعیت این حوزه در کشورشان و نسبت به ارتقاء جایگاه خود در میان سایر کشورها اقدام نمایند. سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان بازوی اجرائی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه فناوری اطلاعات در کشور، با درک اهمیت این موضوع در سه سال گذشته نسبت به پیگیری روند ارزیابی شاخصهای فناوری اطلاعات در کشور اقدام نموده است. همچنین براساس تبصره 3 بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می بایست جهت ارزیابی شاخصها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقه ای و بین المللی، نظام پایش شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه تدوین نماید؛ و کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات غیردولتی موظف به ارائه اطلاعات و آمار موردنیاز و مرتبط، به این وزارتخانه هستند. به همین دلیل سازمان فناوری اطلاعات ایران، از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی تدوین نظام پایش شاخصهای فناوری اطلاعات کشور تعیین شده است.