اوقات شرعی
     
   • سند راهبردی سازمان فناوری اطلاعات ایران در برنامه پنجم توسعه -
    سند راهبردی سازمان فناوری اطلاعات ایران در برنامه پنجم توسعه -
    کلمات کلیدی : سند راهبردی سازمان فناوری اطلاعات ایران در برنامه پنجم توسعه
    سند راهبردی سازمان فناوری اطلاعات ایران در برنامه پنجم توسعه

    سال انتشار :1391
    زبان :فارسی
    چکیده
    کمتر کسی است که نقش فناوری اطلاعات را در توسعه و رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها نداند. در آغاز هزاره سوم پارادایم فناوری اطلاعات فرصتی را برای کشورهای در حال توسعه فراهم نموده است که اگر بطور صحیح و هوشیارانه از آن استفاده نمایند می توانند بدون نیاز به طی کردن راه پرپیچ و خم توسعه صنعتی به توسعه فناوری اطلاعات پرداخته و جهشی بزرگ در عرصه جهانی برداشته و کشورشان را از توسعه نیافتگی به جرگه کشورهای توسعه یافته با ویژگی جامعه دانش محور وارد نمایند. بدون شک توسعه پایدار فناوری اطلاعات بدون برنامه ریزی راهبردی و تدوین طرح های جامع امکان پذیر نبوده و هرگونه درنگ در این خصوص و اجرای برنامه های پراکنده بدون داشتن نقشه راه، باعث از دست رفتن فرصت ها و افزایش شدید شکاف توسعه نیافتگی کشور می گردد. بر این اساس سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان دستگاه حاکمیتی و مرجع اصلی مدیریت توسعه فناوری اطلاعات در کشور و حسب تکالیف و وظایف قانونی خود و با بهره گیری از نخبگان برنامه ریزی راهبردی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نسبت به تدوین برنامه راهبردی و طرح جامع پنج ساله سازمان در برنامه پنجم توسعه و در راستای چشم انداز 1404 کشور اقدام نموده است