اوقات شرعی
     
   • الگوی استقرار بودجه ریزی برمبنای عملکرد در شهرداری مشهد -
    الگوی استقرار بودجه ریزی برمبنای عملکرد در شهرداری مشهد -
    کلمات کلیدی : الگوی استقرار بودجه ریزی برمبنای عملکرد در شهرداری مشهد
    الگوی استقرار بودجه ریزی برمبنای عملکرد در شهرداری مشهد

    سال انتشار :1393
    زبان :فارسی
    چکیده
    شهرداری ها به عنوان نهادهایی اجتماعی، به واسطه تنوع و حجم خدمات ارائه شده، تبدیل به یک اَبرسازمان شده اند که وظیفه خطیری را در ارائه خدمت رسانی به مردم بر عهده دارند و امروزه نقش آنها در توسعه شهرها و تاثیر مستقیم آن بر توانمندسازی شهروندان غیرقابل چشم پوشی می باشد. از طرفی دیگر، به واسطه گستردگی و متفاوت بودن این خدمات، علاوه بر دراختیار داشتن سرمایه های انسانی گسترده با تخصصهای مختلف، مخاطبِ ارباب رجوعان بسیار با نیازهای کاملا متنوع می باشند. در این راستا شهرداری ها باید بتوانند با بهره گیری از رویکردهای نوین برنامه ریزی، از جمله: برنامه ریزی استراتژیک، عملیاتی و اجرایی نسبت به شناخت مزیت ها و فرصت ها، محدودیت ها و تنگناهای شهر و شهرداری به گونه ای مناسب پرداخته و زمینه های ارتقا کیفیت و کمیت این نیاز ها و تحقق انتظارات را در ابعاد زمان و مکان در قالب وظایف سازمانی شهرداری مورد شناسایی و معرفی قرار داده است.