اوقات شرعی
     
   • طبقه بندی استاندارد بین المللی تمامی رشته فعالیتهای اقتصادی -
    طبقه بندی استاندارد بین المللی تمامی رشته فعالیتهای اقتصادی -
    طبقه بندی استاندارد بین المللی تمامی رشته فعالیتهای اقتصادی

    سال انتشار :2008
    زبان :فارسی
    چکیده
    تهیه و اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی و ارزیابی دقیق آنها مستلزم استفاده از آمارهای دقیق، جامع و بهنگام است. برای آن که آمارهای مورد نظر بتواند تصویری روشن و گویا از ساختارهای اقتصادی ارائه کند و قابلیت مقایسه در سطوح ملی و بین المللی داشته باشد، ضرورت دارد از تعاریف و مفاهیم و طبقه بندیهای استاندارد پیروی شود. سازمانهای بین المللی برای ایجاد قابلیت مقایسه اطلاعات آماری در سطح بین المللی، طبقه بندیهای مشخصی را تهیه و استفاده از آن ها را به کشورهای عضو توصیه نموده اند.