اوقات شرعی
 • جمعه،24 اردیبهشت 1400
 • ورود
     
   • ساختار تفصیلی طبقه بندی مشاغل ایران -
    ساختار تفصیلی طبقه بندی مشاغل ایران -
    کلمات کلیدی : ساختار تفصیلی طبقه بندی مشاغل ایران
    ساختار تفصیلی طبقه بندی مشاغل ایران

    زبان :فارسی
    چکیده
    ساختار تفصیلی طبقه بندی مشاغل ایران