اوقات شرعی
     
   • برنامه ملی آمار کشور -
    برنامه ملی آمار کشور -
    کلمات کلیدی : برنامه ملی آمار کشور
    برنامه ملی آمار کشور

    سال انتشار :1390
    زبان :فارسی
    چکیده
    از سال 1383 و همزمان با تنظیم لایحه برنامه چهارم توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، رویکرد جدیدی در نگرش به نظا م آماری در میان برنامه ریزان وتصمیم گیران کشور ایجاد شد وبرای اولین بار نظام آماری نیز به طور مستقیم به متن قانون برنامه های توسعه کشور راه یافت. درنتیجه این رویکرد، ماده 56 قانون برنامه، مختص نظام آماری کشورمورد تصویب قرارگرفت که در راستای اجرای آن،تهیه وتدوین اولین برنامه ملی آمار پنج ساله کشور نیز در دستور کار دولت قرار گرفت. شورای عالی آمار وعملیاتی شدن احکام اجرایی برنامه مذکور اقدامات مطلوبی درساماندهی نظام آماری کشور صورت پذیرفت ونقش بی بدیل آمار واطلاعات باکیفیت در تهیه وارزیابی برنامه های توسعه کشور آشکارتر گردید تاجایی که با همت وتلاش همه دس تاندرکاران نظام آماری کشور وبه ویژه مرکز آمار ایران ،حرکت ارزشمندگذشته استمراریافت وجایگاه نظام آماری کشور دربرنام ههای توسعه کشور موردتثبیت قرارگرفته وبیشتر از قبل تقویت شد به گونه ای که محاسبه بسیاری از شاخص های کلان اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی کشور از جمله شاخص های ارزیابی برنامه پنجم توسعه به مرکز آمارایران سپرده شد واین مرکزمرجع رسمی تهیه،اعلام وانتشار آمارهای رسمی درنظام آماری کشور تعیین گردید.
    پیوست
    تعداد بازدید :168