اوقات شرعی
     
   • تحلیلی بر وضعیت توسعه دولت الکترونیک در جهان و ایران از منظر شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل متحد -
    تحلیلی بر وضعیت توسعه دولت الکترونیک در جهان و ایران از منظر شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل متحد -
    تحلیلی بر وضعیت توسعه دولت الکترونیک در جهان و ایران از منظر شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل متحد

    سال انتشار :1393
    انتشارات :مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس
    مؤلف :مهندس امیرحسین محبعلی –دکتر محمدرضا آیتالهزاده شیرازی – مهندس مهرنوش اهوازی
    زبان :فارسی
    چکیده
    در طی چند دهه گذشته، اقتصاد، فرهنگ و امنیت ملی محورهای کلیدی برنامه توسعه اغلب کشورها بوده اند. در سالیان اخیر، کشورها در برنامه های توسعه خود به فناوریهای نوین مانند فناوری نانو زیست فناوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات و موضوعاتی مانند توسعه پایدار، محیط زیست و سرمایه انسانی نیز توجه ویژهای داشته اند. از سوی دیگر، خدمات، صنعت و کشاورزی سه قطب کلان اقتصادی محسوب میشوند که حوزه خدمات تنها حوزهای است که با اصلاح نظام خدمات، استفاده از کاربردهای فناوری و ایجاد کساب وکارهای نوین در آن، میتوان شاهد افزایش بهره وری و اشتغال در سطح جامعه بود.