اوقات شرعی
     
   •    
    پایش جامعه اطلاعاتی ایران 1393
    سال انتشار : 1393
    دانشگاه تربیت مدرس مرکز نشر آثار علمی
    فناوری اطلاعات و ارتباطات
    پایش اهداف WSIS در جهان و ایران 2014
    فناوری اطلاعات و ارتباطات
    آمار و ارقام فاوا
    سال انتشار : 1392
    فناوری اطلاعات و ارتباطات
    آموزش شهروندی
    سال انتشار : 1390
    مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
    تشکیلات، بهبود روشها و آموزش
    ضوابط ساختار سازمانی شهرداری های ...
    تشکیلات، بهبود روشها و آموزش